منشور اخلاقی

• به موقع در محل كاري حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد.

• نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود.
• راهنمايي و اطلاعات لازم بطور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.
• فضاي مراودات به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
• ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...) صورت گيرد.
• به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.
• اطلاعات لازم جهت انجام بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب، به همكاران ارائه گردد.
• انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.
• از مظاهر فساد اداري، نظير توصيه ، سفارش و اخذ هر گونه هديه غير متعارف و وجه نقد خودداري شود.
• در صورت مشاده هر گونه سو استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافته هديه غير متعرف يا وجه نقد ، موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود.
• فعاليت ها زمان گذاري شود و بر اساس زمان پيش بيني شده انجام گيرد.
• فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
• از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف ميكند، پرهيز شود.
• راز دار بوده و از افشاي اسناد محرمانه خودداري كند.
• از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
• از استعمال دخانيات به ويژه در محيط پرهيز شود.
• تجهيزات و اشيا بصورت دقيق و منظم استقرار يابند، به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشد.
• حسب مورد از وسايل ايمني استفاده گردد.
• از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.
• سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.
• از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.
• اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد.
• نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسوليت داشته باشد.
• قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق رعايت شود.
• از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند، خودداري شود.