ماهیت انجمن حمایتی فرهنگی است که با التزام به رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ، وفق مفاد این اساسنامه ضمن پرهیز از هرگونه اغراض سیاسی وانتفاعی با هدف ساخت مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اقشارمحروم جامعه ازطریق جلب حمایت خیّرین کشورفعالیت خواهد نمود.
اهم وظایف و اهداف انجمن بشرح ذیل می باشد:
1. اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی و خیّرین به منظورساخت وتولید مسکن ارزان قیمت برای نیازمندان
2. گسترش فرهنگ سنّت حسنه وقف درامرتأمین مسکن محرومین ازطریق بسترسازی مناسب با رعایت احکام ، ضوابط و مقررات وقف ، عمری ، سکنی و وقف انتفاع
3. سیاستگزاری و تعیین خط مشی درامرعمران اراضی و فضاهای مناسب با کاربریهای مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی) به منظورحداکثراستفاده از آنها
4. تلاش درجهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولید مسکن مناسب و ارزان قیمت
5. تلاش درجهت تقویت بنیه مالی انجمن و تأمین منابع لازم
6. نظارت برحُسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین مسکن ساز درطول حیات آنان وبعد از آن
7. هماهنگی های لازم بین دستگاههای ذیربط و خیّرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن
8. تلاش درجهت ساخت و ساز وتولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای جدید مناسب و با هدف واگذاری و خانه دارشدن اقشارآسیب پذیرو نیازمند و کمک درجهت کاهش قیمت مسکن
9. بررسی ومطالعه سازو کارها وتجربیات سایرنهادها و همچنین دیگرکشورها درامر مشارکت های مردمی
10. تجهیز وتأمین منابع بخش خصوصی ، تعاونی ودولتی درجهت ساخت مسکن مناسب
11. قبول تولیت ، وصایت ، نظارت در موقوفات واقفان و خیّرین مسکن ساز