« بازگشت

جلسه با اداره آبفای استان

جلسه با اداره آبفای استان
با حضور معاونین و کارشناسان اداره کل آبفای استان ، مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان جلسه بررسی نحوه تامین آب پروژه های اقدام ملّی در سطح استان برگزار و در این باره تصمیمات لازم اتخاذ شد.