« بازگشت

برگزاری جلسه با بنیاد بتن

برگزاری جلسه با بنیاد بتن
جلسه ای بمنظور همکاری مشترک با شرکت بنیاد بتن ایران با حضور مهندس ذبیحیان مدیرعامل شرکت بنیاد بتن ایران ، مهندس مهدیان عضو هیئت مدیره ، مهندس نادریان زاده مدیرکل ومهندس ضیاعی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان در محل این بنیاد تشکیل شد. در این جلسه در خصوص تأمین بتن پروژه های اقدام ملّی بنیاد مسکن در سطح استان بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری لازم اتخاذ شد.