واگذاری زمین روستایی

در راستای اجرای آئین نامه تهیه. تفکیک و واگذاری زمین در روستاها ( موضوع ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به متقاضیان به شرح ذیل قابل اجراست.
شرايط عمومي متقاضيان دريافت زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي
1 – 1 – ایرانی الاصل بودن متقاضی
1 – 2 – داشتن تاهل یا حداقل 22 سال سن
تبصره : واگذاری زمین به متقاضیان خواهر در صورتیکه سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشند بلامانع است.
1 – 3 – داشتن برگه پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم یا موقت برای برادران متقاضی ضروری است.
تبصره : برای برادرانی که وضعیت نظام وظیفه آنان مشخص نیست ارائه تاییدیه اشتغال به تحصیل یا هرگونه مدرک دیگری دال بر معافیت از خدمت نظام وظیفه از مراجع دولتی ضروری است.
1 – 4 – متقاضی نباید دارای زمین مسکونی یا سابقه اخذ آن از دولت و نهادهای انقلاب باشد.
1 – 5 – متقاضی باید متعهد سکونت در محل مورد نظر پس از اخذ زمین شود.
طرح سند دار کردن منازل روستایی - ماده 140 قانون برنامه سوم و ماده 133 قانون برنامه چهارم

صدور سند
بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشترکاٌ موظفند در طول برنامه توسعه براي كليه روستاهای تابعه و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي سند مالكيت صادر نمايند.
گردش کار
شناسايي روستا با توجه به دستورالعمل اجرايي
اخذ جريان ثبتي روستا از اداره ثبت شهرستان
تشكيل جلسه با شوراي اسلامي و اهالي روستا جهت ترويج و مشاركت روستائيان
انتشار آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي
الصاق آگهي در معابر و مكانهاي عمومي روستا
معرفي يك نفر از پرسنل بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان نماينده روستائيان به اداره ثبت اسناد شهرستان
نقشه برداري از بافت مسكوني روستا
ترسيم نقشه تفكيكي كل بافت روستا و رسم نقشه هر واحد مسكوني بر روي كاغذ A4
تشكيل پرونده جهت ارائه به اداره ثبت شهرستان براي هر واحد مسكوني
در صورتيكه محدوده مورد عمل تحديد حدود شده باشد و متصرف مدارك دال بر مالكيت داشته باشد توسط اداره ثبت محل صدور سند مالكيت سند صادر و تحويل نماينده بنياد ميگردد
تحويل سند توسط نماينده بنياد به مالک